Po przeczytaniu regulaminu zamknij to okno i kontynuuj rejestrację!


REGULAMINY Serwisu e-slub i Kiosku Wydawniczego:

 

A. Regulamin Serwisu e-slub.pl

Art. 1 - WSTĘP
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego pod nazwą handlową Wyszukiwarka Firm Ślubnych e-slub.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 

 

Art. 2 - DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest INFOPOLIS s.c. 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 13, NIP: 527-10-35-786.
2.2. Baza Kont (Profili) — zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
2.3. Konto — dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
2.4. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
2.5. e-slub.pl — serwis internetowy działający pod adresem www.e-slub.pl
2.6. Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
2.7. Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.
2.8. Profil — strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi może się zapoznać i modyfikować Użytkownik, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.9. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
2.10. Serwis — serwis internetowy www.e-slub.pl, działający pod adresem www.e-slub.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie firm z branzy ślubnej i nawiązywanie kontaktów z nimi, oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
2.11. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
2.12. Użytkownik Konta — Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego.
 

 

Art. 3 - TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1. Właścicielem Serwisu jest INFOPOLIS s.c. 01-445 Warszawa, ul. Ciołka 13, NIP: 527-10-35-786
3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć.
3.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3.4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 

 

Art. 4 - UCZESTNICTWO W SERWISIE
4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne.
4.3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, określonej w Załączniku nr 2.
4.4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.e-slub.pl/register. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
4.4 a Po rozpoczęciu procedury rejestracji Konta Użytkownik podejmuje decyzję, iż tworzone Konto jest Kontem Rzeczywistym albo Kontem Fikcyjnym. Po podjęciu decyzji nie ma możliwości zmiany rodzaju Konta.
4.5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, a także opcjonalnie pozostałych danych. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w serwisie danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
4.6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
g) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.  
 

 

Art. 5 - DANE OSOBOWE
5.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
5.2. Administratorem danych osobowych jest INFOPOLIS s.c., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5.3 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
5.4 Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób o których mowa w art. 4.5. albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
5.5 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
5.6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
5.7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
5.8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

 

Art. 5a - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 5a.1. DEFINICJE

 

Administrator INFOPOLIS s.c.  z siedzibą w Warszawie.

 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem eslub.pl

 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwisu

 

5a.2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 

5a.2.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

5a.2.2.  w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

5a.2.3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 

5a.2.4.  w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 

5a.2.5.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 

5a.2.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z przesyłaniem ofert drogą elektroniczną.

 

Art. 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
6.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (Konto). Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
6.3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
6.4. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
6.5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
6.6. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.6 i art. 4.7 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
6.7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 

 

Art. 7 - ZABLOKOWANIE KONTA
7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
7.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
7.3. Zabronione jest zamieszczanie komentarzy zawierających nieprawdziwe informacje, pomawianie i szkalowanie oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
7.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
7.5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury podanej na stronie http://www.e-slub.pl/remove.
7.6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
7.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
7.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
7.9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 

 

Art. 8 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
8.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
8.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 

 

Art. 9 - REKLAMACJE
9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
9.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
 

 

Art. 10 - PRZEPISY KOŃCOWE
10.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.e-slub.pl/regulamin.
10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
10.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
10.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
10.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
10.7. Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.e-slub.pl/regulamin.
 

 

B. Regulamin Kiosku Wydawniczego

 

 

Treść regulaminu Sklepu Internetowego zwanego dalej ”Kioskiem Wydawniczym" dostępnego w serwisach www.dlaflorystow.pl, www.mlodapara.pl, www.eslub.pl obowiązującego od dnia 01.01.2015 dostępna jest poniżej.

 

Regulamin Kiosku Wydawniczego

 

Kiosk Wydawniczy jest prowadzony przez:
INFOPOLIS s.c. Tomasz Orzechowski, Jarosław Kiedrowski, ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa, NIP 527-10-35-786, Regon 010656508 zwana dalej Spółką.

DEFINICJE:

 

KIOSK WYDAWNICZY – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny w serwisach www.dlaflorystow.pl, www.mlodapara.pl, www.eslub.pl.

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Kiosku Wydawniczego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

 

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Kiosku Wydawniczym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

 

Treści – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Kiosku Wydawniczym i w srwisach www.dlaflorystow.pl, www.mlodapara.pl, www.eslub.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, ogłoszenia, banery, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Kiosku Wydawniczego.

Strona produktowa – strona w Kiosku Wydawniczym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

Sewrwisy - serwisy www.dlaflorystow.pl, www.mlodapara.pl, www.eslub.pl

 

 

 

Art. 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Kiosku Wydawniczego, składania zamówień na produkty dostępne w Kiosku Wydawniczym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

1.2. Do korzystania z Kiosku Wydawniczego, w tym przeglądania asortymentu Kiosku Wydawniczego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 

a)      komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką .

 

b)      b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

1.3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Kiosku Wydawniczego zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Kiosku Wydawniczego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Kiosku Wydawniczego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Kiosku Wydawniczego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Kiosku Wydawniczego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

1.5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Kiosku Wydawniczego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Kiosku Wydawniczego z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.6. Przeglądanie asortymentu Kiosku Wydawniczego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Kiosku Wydawniczego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

 

1.7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495

 

 

 

Art.  2 - REJESTRACJA

 

2.1. W celu rejestracji w Kiosku Wydawniczym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Kiosku Wydawniczego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień Klienta.

2.2. Rejestracja w Kiosku Wydawniczym, jak również korzystanie z funkcjonalności Kiosku Wydawniczego, są nieodpłatne.

2.3. Po zarejestrowaniu się w Kiosku Wydawniczym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

2.4. W celu usunięcia konta Klienta z Kiosku Wydawniczego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres kiosk@infopolismedia.pl.

2.5. Rejestracja w Kiosku Wydawniczym oznacza również rejestrację w serwisach www.dlaflorystow.pl, www.mlodapara.pl, www.eslub.pl.

 

Art.  3 - ZASADY KORZYSTANIA Z KIOSKU WYDAWNICZEGO

 

3.1. Logowanie do Kiosku Wydawniczego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Mój profil”).

3.2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności serwisów, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Kiosku Wydawniczego oraz zamieszczać ogłoszenia, banery i informacje o wydarzeniach w serwisach, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się treści niezgodne z charakterem funkcjonalności Kiosku Wydawniczego, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, treści o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Treści powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Kiosku Wydawniczego, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).

3.3. Klient z momentem zamieszczenia danych Treści:

 

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dane Treści w Serwisach, w tym udostępnić je nieograniczonemu kręgowi osób;

 

b) oświadcza, iż dane Treści nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

 

c) zamieszczając dane Treści w Serwisach (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższych Treści w działalności Serwisó i Kiosku Wydawniczego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

 

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Treści zamieszczonych przez Klienta w Serwisach i Kiosku Wydawniczym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.

 

3.4.. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Kiosku Wydawniczego i Serwisów naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Kiosku Wydawniczym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

3.5. Spółka uprawniona jest do usuwania z Serwisów i Kiosku Wydawniczego Treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Treści zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Kiosku Wydawniczym.

3.6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Kiosk Wydawniczy nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Treści. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Treści będą stale dostępne na stronach internetowych Kiosku Wydawniczego i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

3.7. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Treści zamieszczonych przez Klientów w Kiosku Wydawniczym i Serwisach. W przypadku gdy którykolwiek z Treści zamieszczonych w Kiosku Wydawniczym i Serwisach narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę wskazując adres internetowy, pod którym dostępne są dane Treści w ramach Serwisów i Kiosku Internetowego oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dane Treści naruszać będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści osobom trzecim.

3.8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Kiosku Wydawniczego mogą być zgłaszane Spółce na adres kiosk@infopolismedia.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień Art. 9 regulaminu.

3.9. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 8 niniejszego artykułu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

3.10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy dotyczącej loginu i hasła do swojego konta w Kiosku Internetowym i Serwisach. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Kiosku Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

Art. 4 - INFORMACJE O PRODUKTACH

 

4.1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Kiosku Wydawniczego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Kiosku Wydawniczego:

 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

 

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

4.3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.4. Promocje w Kiosku Wydawniczym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

Art. 5 - WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

5.1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Kiosku Wydawniczego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

5.2. W celu złożenia zamówienia należy:

 

a)      zalogować się na jednym z Serwisów

 

b) kliknąć na zakładkę "Kiosk Wydawniczy";

 

c) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez wpisanie ich ilości i zaznaczenie pola "Zamawiam" przy każdym z tych produktów, wybrać rodzaj przesyłki i płatności (sposób dostarczenia produktu);

 

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

 

f) wpisać dane do faktury,  jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

 

g) kliknąć przycisk „Akceptuj”;

 

h) w zależności od preferowanej formy płatności i dostawy można kliknąć na logo PayU lub wydrukować wniosek i na jego podstawie zapłacić przelewem.

 

i) produkt lub produkty zostana dostarczone Klientowi, w zależności od wybranego przez niego sposobu, pocztą lub kurierem.

5.3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5.4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia.

5.5. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pobraniem;

 

5.6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 


5.7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

Art. 6 - MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

 

6.1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu telefonicznie lub mailowo aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia.

 

Art. 7 - FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

7.1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

 

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Kiosku Wydawniczego;

 

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, płatnością przez PayU. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 

7.2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

7.3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 

Art. 8 - CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

8.1.Zamówienia realizowane są w dni robocze. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 


8.2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres

 

8.3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

8.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

 

 

Art. 9 - WARUNKI REKLAMACJ

 

9.1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) dni od dnia wydania produktu Klientowi.

9.2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

9.3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.

9.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

9.5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

Art. 10 - WARUNKI GWARANCJI

 

10.1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

10.2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

 

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień Art. 9 regulaminu.

 

Art. 11 - REZYGNACJAZ ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

11.1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się ze Spółką mailowo lub telefonicznie;

 

 

 

11.2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Kiosku Wydawniczym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

 

11.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

11.4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

 

11.5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami Art. 12 regulaminu.

 

11.6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

11.7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

11.8. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

Art. 12 - ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 

12.1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

 

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

 

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 

12.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

12.3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

 


12.4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

Art. 13 - DANE OSOBOWE

 

13.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Kiosku Wydawniczym i w serwisach oraz w procesie składania zamówienia bez rejestracji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Kiosku Wydawniczym.

13.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. INFOPOLIS s.c. Tomasz Orzechowski, Jarosław Kiedrowski, ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa, NIP 527-10-35-786, Regon 010656508.

13.3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Kiosku Wydawniczym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

13.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

13.5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

13.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Regulaminach serwisów.

 

Art. 14 - NEWSLETTER

 

14.1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Kiosku Wydawniczego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

 

Art. 15 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

15.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Kiosku Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

15.2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Kiosku Wydawniczego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Kiosku Wydawniczego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Kiosku Wydawniczego.

15.3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

15.4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w Art. 11 pkt. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Art. 11 regulaminu.

15.5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..

15.6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Kiosku Wydawniczego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

15.7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Kiosk Wydawniczy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Kiosku Wydawniczego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta

 

15.8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

15.9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Kiosku Wydawniczego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

 


 Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x